Balsavimas internetu planuojamas Nuo 2024 metų

Domenas nuomojamas Tel 861002505

Balsavimo būdai dabar: Balsavimas iš anksto savivaldybėje   Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Balsuojant iš anksto būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei rinkėjo kortelę. Kaip balsuojama iš anksto: 1) užpildo rinkimų biuletenį; 2) užpildytą rinkimų biuletenį įdeda į vidinį balsavimo paštu voką; 3) užklijuoja vidinį balsavimo paštu voką; 4) vidinį balsavimo paštu voką kartu su rinkėjo pažymėjimu įdeda į išorinį balsavimo paštu voką; 5) užklijuoja išorinį balsavimo paštu voką. Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo voku ir ten esančiu rinkimų biuleteniu) rinkėjas įteikia savivaldybės rinkimų komisijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir išduoda rinkėjui šio voko priėmimo kvitą. Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats. Jeigu rinkėjas dėl fizinių trūkumų šių veiksmų pats atlikti negali, jo prašymu juos atlieka rinkėjo pasirinktas asmuo. Šis asmuo rinkimų biuletenį privalo užpildyti rinkėjo akivaizdoje pagal jo nurodymą ir išsaugoti balsavimo paslaptį. Draudžiama priimti iš rinkėjų neužklijuotus išorinius balsavimo paštu vokus. Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų biuletenius, balsavimo paštu vokus ar juos perduoti kitiems asmenims. Balsavimas namuose   Pagal Savivaldybių tarybų ir Seimo rinkimų įstatymus, balsuoti namuose gali tiktai neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai ir sukakę 70 metų ar vyresni rinkėjai. Kiekvienas rinkėjas, norėdamas pasinaudoti savo teise balsuoti namuose, privalo užpildyti rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 formą), jį laiku pateikti apylinkės rinkimų komisijai ir turėti rinkėjo kortelę. Rinkėjai, kurie laikinai apsistojo rinkimų teritorijai priskirtu adresu ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, bet yra įrašyti į namuose balsuojančių savivaldybės rinkėjų sąrašą, balsuoja paskutinį ketvirtadienį iki rinkimų dienos. Balsavimas specialiuose paštuose   Balsuoti specialiuose paštuose gali tik rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose). Pašto darbuotojui, išduodančiam rinkimų dokumentus, reikės pateikti rinkėjo kortelę ir pasą ar kitą rinkėjo asmenybę patvirtinantį dokumentą. Užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose balsuojama paštu Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nustatyta tvarka krašto apsaugos ministro teikimu. Balsavimas rinkimų dieną   Rinkimų dieną balsavimas vyksta nuo 7 iki 20 valandos apylinkės rinkimų komisijos nurodytoje patalpoje.  Rinkėjas, įrašytas į savo apylinkės rinkėjų sąrašą balsuoja šioje rinkimų apylinkėje. Rinkėjas komisijai turi pateikti dokumentą su asmens kodu, pasirašyti galutiniame rinkėjų sąraše, kad gavo rinkimų biuletenius, užpildyti slaptai biuletenius ir įmesti į balsadėžę. Patikrinti biuletenius ir, jei jie užpildyti teisingai, perlenkti ir įmesti į balsadėžę. Jei suklydote, tačiau dar neįmetėte rinkimų biuletenio į balsadėžę, turite teisę paprašyti komisijos nario kito rinkimų biuletenio. Rinkėjas, deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje, bet atvykęs balsuoti ne į savo, o kitą rinkimų apylinkę, esančią toje pačioje rinkimų apygardoje, kai abi rinkimų apylinkės elektroninių ryšių priemonėmis yra prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo rinkimų komisijai turi 1) pateikti dokumentą su asmens kodu 2) palaukti kol a) bus užpildyta ir išsiųsta užklausa į jo rinkimų apylinkę, patikrinant, ar dar nebalsavo. Rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše prie rinkėjo pažymima, kad rinkėjas balsuos kitoje rinkimų apylinkėje; b) komisija gaus iš jo apylinkės atsakymą-sutikimą dėl jo balsavimo kitoje rinkimų apylinkėje; c) bus atspausdinta pažyma; 3) pasirašyti pažymą balsuoti kitoje rinkimų apylinkėje ir gauti rinkimų biuletenius; 4) užpildyti slaptai biuletenius; 5) patikrinti biuletenius ir, jei jie užpildyti teisingai, perlenkti ir įmesti į balsadėžę. Jei suklydote, tačiau dar neįmetėte rinkimų biuletenio į balsadėžę, turite teisę paprašyti komisijos nario kito rinkimų biuletenio. Pilietis, deklaravęs išvykimą į užsienį, užsiregistravęs balsuoti Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, bet parvykęs į Lietuvą, turi atvykti į apylinkės rinkimų komisiją pagal savo faktinę buvimo vietą arba pateikti portale ,,Rinkėjo puslapis“ elektroninį prašymą dėl įrašymo į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą (forma F5) iki 2016 m spalio 2 d. Tik tuomet bus galima balsuoti Lietuvoje.Taip pat pilietis, įsirašęs į gyvenamosios vietos neturinčiųjų gyventojų apskaitą ar, kurio gyvenamosios vietos deklaravimas buvo panaikintas, įrašomas į Piliečių, kurių tikslus gyvenamosios vietos adresas nežinomas, sąrašą (999 apylinkė). Balsuoti kitoje savivaldybėje jis negali. Tokių piliečių sąrašai sudaromi kiekvienoje savivaldybėje. Šiame sąraše įrašyti piliečiai gali balsuoti bet kurioje šios savivaldybės rinkimų apylinkėje.Rinkėjas rinkimų komisijai turi 1) pateikti dokumentą su asmens kodu; 2) pateikti laisvos formos prašymą dėl įrašymo į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą ir nurodyti, kad nėra balsavęs kitoje rinkimų apylinkėje, iš anksto ar užsienyje; 3) palaukti kol komisijos narys patikrins elektroniniame rinkėjų sąraše ar rinkėjas yra 999 rinkimų apylinkėje, nebuvo perkeltas į kitą rinkimų apylinkę ir dar nebalsavo. Po to rinkėjas bus įtrauktas į papildomą apylinkės rinkėjų sąrašą; 4) pasirašyti papildomame rinkėjų sąraše ir gauti rinkimų biuletenius; 5) užpildyti slaptai biuletenius; 6) patikrinti biuletenius ir, jei jie užpildyti teisingai, perlenkti ir įmesti į balsadėžę. Jei suklydote, tačiau dar neįmetėte rinkimų biuletenio, turite teisę paprašyti komisijos nario kito rinkimų biuletenio.